Indices

LSX Composition Index
1,040.97
0.01
11,600   ຮຸ້ນ .    21,203,000   ກີບ
Index
2024/07/23 1,040.97 0.01
2024/07/19 1,040.96 11.76
2024/07/18 1,052.72 2.40
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 4,250 10 3,400
ຜ-ຟຟລ 2,000 0 2,000
ມຫທຊ 455 5 6,200
ປທລ 600 0 0
ສ.ວ.ນ 3,000 0 0
ພກພ 2,500 0 0
ບຊລ H 1,090 0 0
ລອທ Alert 360 0 0
ວຈຊຕ 1,090 0 0
ລອຊ Alert NCD 22,000 0 0

H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະ      ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກຳນົດ
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 6.58%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 25.09%
ປທລ 235,000,000 1.05%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 3.7%
ພກພ 582,000,000 10.87%
ບຊລ 40,004,000 0.33%
ມຫທຊ 400,000,000 1.37%
ລອທ 100,000,000 0.27%
ວຈຊຕ 147,199,900 1.2%
ລອຊ 301,500,000 49.55%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation


lsc-en krx-en bol-en