Companies/Securities Info. _ Notice
- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 080/ທຫລ, ລົງວັນທີ 22/03/2023
- ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຕະຫຼາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ມາດຕາ 10 ເລກທີ 010/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 19/12/2018.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 48 ປີ (02 ທັນວາ 1975 - 02 ທັນວາ 2023), ຕລຊລ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນຈັນ, 04 ທັນວາ 2023 ເຊິ່ງເປັນວັນຊົດເຊີຍວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການປົກກະຕິໃນວັນອັງຄານ, 05 ທັນວາ 2023.


ສະນັ້ັນ, ຕລຊລ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ, ນັກຄ້າຂໍ້ມູນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບດ້ວຍ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ