Products/Services _ Settlement & Depository
 • ການຊໍາລະການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື ການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຊໍາລະຫຼັກຊັບ
  ການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຊໍາລະຫຼັກຊັບ
 • ການຊໍາລະການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື ການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຊໍາລະຫຼັກຊັບ
  ຮອບວຽນການຊໍາລະ
 • ຂັ້ນຕອນການຖອນຈາກບັນຊີເງິນລວມ
  ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ແມ່ນຈະຖືກໂອນເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນລວມ (ທີ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບເປີດໄວ້ເພື່ອຜູ້ລົງທຶນ, ເງິນຝາກໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີດອກເບ້ຍ).
  ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ຕ້ອງການຖອນເງິນຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ເອົາເງິນປັນຜົນ ສາມາດຖອນເງິນດັ່ງກ່າວ ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້
  • ຂັ້ນຕອນທີ 1:
   • ກວດຍອດເງິນຂອງທ່ານ (ທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ) ກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ທ່ານເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບນຳ ຫຼື ກວດດ້ວຍຕົວເອງຜ່ານລະບົບຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ (ສໍາລັບຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ແລ້ວ ເທົ່ານັ້ນ).
  • ຂັ້ນຕອນທີ 2:
   • ວິທີການຖອນເງິນມີດັ່ງນີ້:
    (1) ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີເງິນລວມ ໄປບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫຼື ແຟັກສ;
    (2) ໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີເງິນລວມ ໄປບັນຊີທະນາຄານ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ສາຂາຂອງທະນາຄານຕົວແທນ;
    (3) ນໍາໃຊ້ລະບົບໂອນເງິນຜ່ານອິນເຕີເນັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນ (ເຊັ່ນ i-banking ຫຼື LDB wallet ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີເງິນລວມ ໄປບັນຊີທະນາຄານ ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ທຸກເວລາ ທຸກສະຖານທີ່.
    (4) ເມື່ອເງິນໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານກໍ່ສາມາດຖອນເງິນທີ່ໄດ້ນັ້ນອອກຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຜ່ານຕູ້ ATM ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານຕົວແທນ.
  • ໝາຍເຫດ:
  • ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິສັດຫຼັກທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດບັນຊີນໍາ.