Companies/Securities Info. _ Notice
- ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຕະຫຼາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ມາດຕາ 10 ເລກທີ 010/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2018;
- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 297/ທຫລ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2023.


ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ຕລຊລ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ 15-18 ເມສາ 2024, ເຊິ່ງເປັນວັນພັກປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ວັນພັກຊົດເຊີຍປີໃໝ່ລາວ, ຕລຊລ ຈະກັບມາເປີດບໍລິການປົກກະຕິ ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ເມສາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະນັ້ັນ, ຕລຊລ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຜູ້ລົງທຶນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບດ້ວຍ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ