Companies/Securities Info. _ Notice
- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 355/ທຫລ, ລົງວັນທີ 07/12/2022
- ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຕະຫຼາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ມາດຕາ 10 ເລກທີ 010/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 19/12/2018.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ຕລຊລ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2023 (ວັນຈັນ), ຕລຊລ ຈະກັບມາເປີດບໍລິການປົກກະຕິ ນັບແຕ່ວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2023 (ວັນອັງຄານ) ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະນັ້ັນ, ຕລຊລ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ, ນັກຄ້າຂໍ້ມູນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
ສະແດງຂໍ້ມູນ