Companies/Securities Info. _ Notice
- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 229/ທຫລ, ລົງວັນທີ 09/12/2021
- ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຕະຫຼາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ມາດຕາ 10 ເລກທີ 010/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 19/12/2018.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ຕລຊລ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2022 (ວັນຈັນ), ເຊີ່ງພັກຊົດເຊີຍວັນກໍາມະກອນສາກົນ, ຕລຊລ ຈະກັບມາເປີດບໍລິການປົກກະຕິ ນັບແຕ່ວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2022 (ວັນອັງຄານ) ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະນັ້ັນ, ຕລຊລ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ, ນັກຄ້າຂໍ້ມູນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
ສະແດງຂໍ້ມູນ