Companies/Securities Info. _ Notice
- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 141/ທຫລ, ລົງວັນທີ 25/03/2021
- ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຕະຫຼາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ມາດຕາ 10 ເລກທີ 010/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 19/12/2018.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ຕລຊລ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ
13 -15 ເມສາ 2022, ເຊີ່ງວັນພັກປີໃໝ່ລາວ ແລະ ວັນພັກຊົດເຊີຍປີໃໝ່ລາວ, ຕລຊລ ຈະກັບມາເປີດບໍລິການປົກກະຕິ ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ເມສາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝາຍເຫດ: ຕລຊລ ໄດ້ປ່ຽນແປງວັນປິດບໍລິການເພື່ອພັກຊົດເຊີຍປີໃໝ່ລາວຈາກວັນທີ 18 ເມສາ 2022 ມາເປັນ ວັນທີ 13 ເມສາ 2022 ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ..

ສະນັ້ັນ, ຕລຊລ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອຊາບດ້ວຍ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ