Companies/Securities Info. _ Notice
**** ແຈ້ງການຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ****

ຂໍແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບທົ່ວເຖິງກັນເລື່ອງ:
ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບຢູ່ສປປລາວ
ແລະ
ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການນີ້ເພື່ອຊາບທົ່ວເຖິງກັນ
ຫົວໜ້າສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ(ສຄຄຊ)
ສະແດງຂໍ້ມູນ