About LSX _ Events
ເມື່ອວັນທີ 16 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຕລຊລຮ່ວມກັບສຳນັກງານ ຄຄຊ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາສາມັກຄີ 04 ພາກສ່ວນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍພັກ ສຳນັກງານ ຄຄຊ
ສະແດງຂໍ້ມູນ