About LSX _ Events
ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ 2013
ຕລຊລ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ແດ່ທຸກໆ ທ່ານຈົ່ງມີແຕ່
- ຄວາມສຸກ
- ຄວາມຈະເລີນ
​- ຄວາມສຳເລັດ
- ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງພ້ອມທັງຊີວິດຄອບຄົວ
- ແລະ ໜ້າທີ່ການງານຂອງບັນດາທ່ານ

ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ
- ແມ່ນບໍລິສັດມະຫາຊົນ
- ມາຈາກມະຫາຊົນ
- ຄຸ້ມຄອງໂດຍມະຫາຊົນ
- ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມະຫາຊົນ
ແນ່ນອນ ຕ້ອງມີຜົນການດຳເນີນງານດີ, ມີກຳໄລ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ