About LSX _ Events
ໂອກາດດີໆ ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈເລື່ອງການລົງທຶນມາຮອດແລ້ວ ...!!!
ຕລຊລ ຂໍນຳສະເຫນີກິດຈະກຳດີໆ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ເປີດບັນຊີຫລັກຊັບ ລຸ້ນຮັບໂຊກ”
ກະຕິກາງ່າຍໆ ພຽງແຕ່: ເປີດບັນຊີຮຸ້ນ ຫລື ພັນທະບັດ ກັບບໍລິສັດໃດກໍ່ໄດ້ (ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ)
ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ມີສິດລຸ້ນຮັບ ຮຸ້ນສາມັນ ແລະ ພັນທະບັດ ຟຣີ ຈາກ ຕລຊລ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການອື່ນໆຂອງ ຕລຊລ ທີ່ຈະເປີດຕົວໄວໆນີ້ ຕລຊລ ຈະສຸ່ມ ແຈກ ລາງວັນ (ຮຸ້ນສາມັນ ແລະ ພັນທະບັດ) ຈາກລາຍຊື່ຜູ້ເປີດບັນຊີໃຫມ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການເປີດບັນຊີຮຸ້ນລຸ້ນຮັບໂຊກ ຈຳນວນ 8 ລາງວັນຕໍ່ອາທິດ
ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ່ 28 ສິງຫາ 2023 - 15 ທັນວາ 2023 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ (ຕິດຕາມລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີໄດ້ທີ່ Facebook Page ຂອງ ຕລຊລ ແລະ ບໍລິສັດຫລັກຊັບ)
ສະຫມັກກ່ອນ ມີໂອກາດກ່ອນເດີ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
Facebook page ຕລຊລ
ເບີໂທ (856-20) 5422 6519
ເປີດບັນຊີຫລັກຊັບຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:
ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ (856-20) 5488 6648
ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວຈີນ ຈຳກັດ (856-20) 9788 1951
ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ (856-20) 2888 2441
ສະແດງຂໍ້ມູນ