Market Data _ IPO Showcase
ສັນຍາລັກ: ອດມ
ຊື່ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ
ລະຫັດຫຼັກຊັບ: LA3000120003
ປະເພດທຸລະກິດ: ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນຳ້ມັນ
ຂະແໜງ: ບໍລິການ
ຈໍານວນຮຸ້ນອອກຈໍາໜ່າຍ: 96.875.000 ຮຸ້ນ (ເທົ່າກັບ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດຫຼັງອອກຈໍາໜ່າຍ)
ລາຄາກໍານົດ: 400 ກີບ/ຮຸ້ນ
ລາຄາອອກຈໍາໜ່າຍ: 490 ກີບ/ຮຸ້ນ
ໄລຍະເວລາການຈອງຊື້: 22 ກໍລະກົດ - 05 ສິງຫາ 2020
ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ
ຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈໍາໜ່າຍ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ
ໝາຍເຫດ: ໜັງສືຊວນຊື້ໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດໜັງສືຊວນຊື້ທີ່ຊ່ອງ "ແຟ້ມເອກະສານ"
ສະແດງຂໍ້ມູນ