Companies/Securities Info. _ Notice
- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 80/ຫກ, ລົງວັນທີ 22/03/2023
- ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຕະຫຼາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ມາດຕາ 10 ເລກທີ 010/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 19/12/2018.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ຕລຊລ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ
14-18 ເມສາ 2023, ເຊີ່ງວັນພັກປີໃໝ່ລາວ ແລະ ວັນພັກຊົດເຊີຍປີໃໝ່ລາວ, ຕລຊລ ຈະກັບມາເປີດບໍລິການປົກກະຕິ ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ເມສາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະນັ້ັນ, ຕລຊລ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອຊາບດ້ວຍ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ