About LSX _ Events
ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນ (ສຄຕທ) ໂດຍພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດສຳມະນາ “ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ” ໃນຫົວຂໍ້ “ການວິເຄາະຫຼັກຊັບດ້ວຍປັດໄຈພື້ນຖານ” ໃຫ້ກຽດບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ປອ. ເທບສະຫວັນ ກິຕິຍະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ ໃນວັນເສົາ ທີ 09 ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານ ຕລຊລ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ