Download
ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນປະຈຳປີ 2014 ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນແກ່ມວນຊົນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ຜູ້ອ່ານກາຍເປັນນັກລົງທຶນດ້ວຍຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ. ໃນນັ້ນ ໂຄງການໄດ້ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳ ໃນຫົວຂໍ້ "ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ" ຕອນ: "ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ" ທີ່ຈະນໍາພາຜູ້ອ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບການທີ່ຈະວາງແຜນຊີວິດຕົນເອງແນວໃດກ່ຽວກັບການທີ່ຈະລົງທຶນເພື່ອສ້າງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີໃຫ້ກັບຕົນເອງ ຈາກປັດຈຸບັນໄປຫາອະນາຄົດ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້.

ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນ, ຕລຊລ

ສະແດງຂໍ້ມູນ