Download
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ລວບລວມເອົານິຍາມ, ວິທີການຄິດໄລ່ ລວມທັງຈຸດປະສົງໃນການນຳໃຊ້ຂອງບັນດາຄ່າສະຖິຕິ ແລະ ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ
ທີ່ຕິດພັນກັບບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງ ຕລຊລ ແລະ ຂໍ້ມູນສຳຄັນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີການອະທິບາຍຄຳສັບທີ່ຕິດພັນກັບການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານອີກດ້ວຍ.

ສະແດງຂໍ້ມູນ